Sundet

Svensk

Sundet by Per Lundqvist

Soldattorp no 16 Sundet Sevedes kompani Kalmar regemente.

Från början ett torp under frälsegården, efter laga skiftet 1843-1847 även soldattorp. Det ligger längst ned i sydöst på Ekvik utmed sjön, och på kartan 1847 finns där tre stycken byggnader. Bostadshuset ligger troligen på samma ställe som idag, men där dagens lagård ligger finns två mindre byggnader, kartan är ritad innan man flyttade dit soldattorpet. Dåtidens utfartsväg är den som kommer ut vid vägskälet norr om Kvittesten, mot Korsbo fanns det ingen väg uttagen. Det verkar som torpen på frälset är uppbyggda på 1700-talet och i något fall i början på 1800-talet. De första jag hittat i husförhörslängden 1795-1805 är:

Torpare Pär Larsson f. 1746 i Västergötland, hustrun Anna-Lisa Svensdotter f. 1750 dottern Britta Cajsa f. 1782 samt Kajsa Johansdotter f. 1730. På längden 1806-11 finns även den äldre systern Maja f. 1780 gift med Ulrik Jonsson f. 1766 i Kisa med barnen Maja Greta f. 1801, Anna Lisa f. 1802, tvillingarna Johannes och Inga f. 1810. Pär avled 1818, Anna-Lisa flyttade till Kasinge samma år, troligen till Britta Cajsa som flyttat dit ett tiotal år tidigare men hon avled 1819. Maja Persdotter står 1820-25 som änka “sjuk och utfattig” Maja hade en oäkta son Anders Peter f. 1815, hon blev änka 1812.

Ny torpare från 1818: Nils Jacobsson f.1781, hustrun Stina Carlsdotter f. 1788 i Åtvidaberg, dottern Anna Sofia f. 1817, sonen Nils Peter f. 1824,samt 2 stycken fosterbarn Lovisa f. 1806 och Carl Jacob f. 1809, det finns en notering om att de var barnhusbarn från Stockholm. Nils med familj flyttar till Gärdserum 1828.

Ny från 1828: Torpare Anders Andersson f. 1777 i Tryserum, hustrun Stina Eliadotter f. 1786 barnen Anders f. 1815, Carl Johan f. 1822, Gustaf f. 1824. De flyttar vidare till Torp redan samma år, sedan kommer 1828:

Torpare Nils Andersson f. 179? i Lofta, hustru Catharina Eliadotter f. 1800, barnen Maja Cajsa f. 1827, Anders f. 1829, Carl Johan f. 1832, Nils Peter f. 1834, August f. 1837 som dräng står Majas son Johannes Ulricsson “ofärdig”.

Maja Persdotter bor ihop med drängen Lars Månsson f. 1789 men kommer 1838 till fattigstugan, Anders Peter flyttade samma år till “Korsbo”, där finns även Gustav Reinhold f. 1828 som 1836 flyttade till Hällen.

I laga skiftet 1843-47 bestämdes nya gränser för gårdarna, och frälsets knekttorp flyttades från Norrhult till Sundet. Skiftes protokollet berättar att från kullen flyttades “Stuga, loge med lada samt fähus med skull” ersättning 83,8 riksdaler banco. Samtidigt avskedades gamla knekten Kleij och en ny städslades från 1846:

Soldat Karl Johan Svanström f. 1823, hustrun Anna Sofia Jonsdotter f. 1826, barnen Karl Oskar f. 1848 (1872-76 skriven som Karl Oskar Hylen nr 72 vid livgrenadjärerna), Johan August f. 1851, Sofia Matilda f. 1856 (senare till Räfshult), Charlotte Eleonora f. 1858 (senare till Ljusne), Adolf Ferdinand f. 1862, Frans Evald f. 1865, Hilma Ottilia f. 1868

Omkring 1858 kommer arbetaren Jonas Petter Pettersson f. 1822, hustrun Anna Larsdotter f. 1805 dottern Selma Maria Cristina f. 1843. Selmahade en oäkta dotter Anna Sofia f. 1866, som fader står Johan Petter Alfred Larsson i Kolsebo (Alfred i Humpen), de tog ut lysning samma år och gifte sig senare. Under en period fanns det även 2 stycken pigor skrivna där Cristina Ulrika Dalström f. 1847 samt Anna Charlotta Dalström f. 1854.

1862-71 skrivs de på Lilla Sundet, och 1876-85 nämns för första gången att de bor på Nabben (se familjen vidare på Nabben).

Omkring 1877 flyttar knekten till undantagsstugan Strömsborg som är byggt på Sundets västra ände, ny knekt:

Soldat Carl Oscar Svanström f. 1856, hustrun Clara Matilda Josefsdotter f. 1856, barnen Hilma Matilda f. 1881, Carl Oscar f. 1883, Uno Severin f. 1885. Detär soldattorp fram till 1911 då det styckas av (3:10) och köps loss från frälset (Ekvik 3:2,3:4-3:7) av Johan Gottfrid Andersson från Fallvik enligt köpekontrakt 30/12 1911. C O Svanström hade rätt att bo i Strömsborg under sin och hustruns livstid men efter deras död tillfaller torpet köparen av Sundet.

English

This page is machine translation into English of the Swedish text. The translation was made by Systrans. One of these days I’ll get it cleaned up into a real translation.

Sundet by Per Lundqvist

Soldier’s croft no 16 Sundet Sevedes company, Kalmar regiment.

From the start a torp during the saving farm, after repair the parcel 1843-1847 also soldattorp. The lies longest down in southeast on Ekvik along the sea, and on the map 1847 exists there three paragraphs buildings. Bostadshuset lies probably on same place that today, but there today’s lagård lies to finns two smaller buildings, the map is drawn before man moved there soldattorpet. Those days’ exit road is the as comes out the wide road reason north about Kvittesten, against Korsbo existed the no road the levying. The seems as torpen on frälset is edified on 1700-talet and in some case in beginning on 1800-talet. The first I found in the house interrogation length 1795-1805 is:

Torpare Pär Larsson b. 1746 in Västergötland, the wife Anna-Lisa Svensdotter b. the 1750 daughter Britta Cajsa b. 1782 and Kajsa Johansdotter b. 1730. Lengthwise 1806-11 exists also the older sister Maja b. 1780 poison with Ulrik Jonsson b. 1766 in Kisa with the children Maja Greta b. 1801, Anna Lisa b. 1802, the twins Johannes and no b. 1810. Pär died 1818, Anna-Lisa moved to Kasinge same year, probably to Britta Cajsa as moved there a ten years earlier but she died 1819. Maja Persdotter stands 1820-25 as widow “having a propensity to and utfattig” Maja had a false son Anders’s Peter b. 1815, she became widow 1812.

New torpare from 1818: Nils Jacobsson b.1781, the wife Stina Carlsdotter b. 1788 in Åtvidaberg, the daughter Anna Sofia b. 1817, the son Nils’s Peter b. 1824, and 2 paragraphs foetus child Lovisa b. 1806 and Carl Jacob b. 1809, the exists a comment about that the each child house child from Stockholm. Nils with family moves to Gärdserum 1828.

New from 1828: Torpare Anders’s Andersson b. 1777 in Tryserum, the wife Stina Eliadotter b. the 1786 children Anders b. 1815, Carl Johan b. 1822, Gustaf b. 1824. Those moves further to Torp already same year, since comes 1828:

Torpare Nils’s Andersson b. 179? in Lofta, wife Catharina Eliadotter b. 1800, the children Maja Cajsa b. 1827, Anders b. 1829, Carl Johan b. 1832, Nils’s Peter b. 1834, August b. 1837 as farmhand stands Majas son Johannes Ulricsson “ofärdig”.

Maja Persdotter lives together with the farmhand Lars’s Månsson b. 1789 but comes 1838 to the poor cottage, same Anders’s Peter moved year to “Korsbo”, where exists also Gustav Reinhold b. 1828 as 1836 moved to Hällen.

In repair the parcel 1843-47 was decided new boundaries for the farms, and frälsets knekttorp was moved from Norrhult to the sound. The parcel’s minute tells that from the hill was moved “cottage, barn with lada and beast houses with sake” compensation 83,8 riksdaler banco. Concurrent was dismissed old knekten Kleij and a new anvil is placed from 1846:

Soldier man Johan Svanström b. 1823, the wife Anna Sofia Jonsdotter b. 1826, the children man Oskar b. 1848 (1872-76 typed as man Oskar Hylen noes 72 at livgrenadjärerna), Johan August b. 1851, Sofia Matilda b. 1856 (latter to Räfshult), Charlotte Eleonora b. 1858 (latter to Ljusne), Adolf Ferdinand b. 1862, Frans Evald b. 1865, Hilma Ottilia b. 1868

About 1858 comes the worker Jonas Petter Pettersson b. 1822, the wife Anna Larsdotter b. the 1805 daughter Selma Maria Cristina b. 1843. Selmahade an illegitimate daughter Anna Sofia b. 1866, as father stands Johan Petter Alfred Larsson in Kolsebo (Alfred in Humpen), the took out lysning same year and married latter. During a period existed the also 2 paragraphs maids typed there Cristina Ulrika Dalström b. 1847 and Anna Charlotta Dalström b. 1854.

1862-71 is typed the on the small sound, and 1876-85 is mentioned for first past that the lives on Nabben (sees the family further on Nabben).

About 1877 relocations knekten to the exception cottage Strömsborg that is built on the sound’s west end, new knekt:

Soldier Carl Oscar Svanström b. 1856, the wife Clara Matilda Josefsdotter b. 1856, the children Hilma Matilda b. 1881, Carl Oscar b. 1883, Uno Severin b. 1885. Detär soldattorp until 1911 then the is parcelled out of (3: 10) and is bought loose from frälset (Ekvik 3:2,3: 4-3: 7) of Johan Gottfrid Andersson from Fallvik according to purchase contracts 30/12 1911. C O Svanström had fairly to live in Strömsborg during your and the wife’s life but after their death goes to torpet the consumer of the sound.

%d bloggers like this: