Strömsborg

Svensk

Strömsborg by Per Lundqvist

Strömsborg är ett torp som ligger på Sundets västra kant, precis utmed gränsen till Korsbo. Det är från början byggt som undantagsstuga till knekten, när han pensionerades från sin tjänst. Men när man sålde av Sundet från frälset 1911 följde Strömsborg med i affären, men styckades 1929 ? av och blev ett eget torp (Ekvik 3:11). Knekten Svanström hade dock rätt enligt ensittarlagen att bo kvar där under sin och hustruns livstid. Det består av ett hus av normal torpstorlek med en lagård för två stycken nötkreatur, en bod samt en jordkällare. Åke Rickard byggde under sin tid där till det, så att det idag ser ut som Southfork i Dallas. Första gången jag har hittat någon skriven där är 1877 och familjen kommer från Sundet:

Avskedade knekten Karl Johan Svanström f. 1823, hustrun Anna Sofia Jonsdotter f. 1826 de hade under tiden i Sundet fått barnen Karl Oskar f. 1848 (1872-76 skriven som Karl Oskar Hylen nr 72 vid livgrenadjärerna), Johan August f. 1851, Sofia Matilda f. 1856 (senare till Räfshult), Charlotte Eleonora f. 1858 (senare till Ljusne), Adolf Ferdinand f. 1862, Frans Evald f. 1865, Hilma Ottilia f. 1868, de yngsta bör ha flyttat med.

Nästa jag hittat är arbetarkarlen Axel Valdemar Johansson och hustrun Alida Sofia Andersson som 1912-07-09 får dottern Dagmar Margareta.

Hämtat ur Sveriges bebyggelse från år 1959 är den som vi nog mest har i minnet, sågverksarbetaren David Lundgren och hustrun Emmy de har barnen Maj och Britta. Torpet övertogs på 1970-talet som sommarstuga av Britta med maken Åke Rickardsson samt barnen Donald, Dag, Urban, Bo, Margareta samt Ted. I början var de bosatta hos Brodds i Broddebo, och när Urban föddes sa Ebba “jag förstår inte hur de kan hitta på namn till alla barn”.

English

This page is machine translation into English of the Swedish text. The translation was made by Systrans. Some day I will take time to turn it into a real translation.

Strömsborg by Per Lundqvist

Strömsborg is a farm that lies on Sundet’s western edge, exactly along the boundary to Korsbo. In the beginning, it was built as exception cottage for the soldier at Sundet, when he was granted a pension for his service. But when one sold of Sundet from frälset 1911 followed Strömsborg with in the business, but was parcelled out 1929? of and became its own farm (Ekvik 3:11). Soldier Svanström had however fairly according to ensittarlagen to live left there during his and his wife’s life. It is comprised of a normal farmhouse with a lagård for two paragraphs bovine animals, a shed and a land cellar. Åke Rickard built during your time where to the, so that the today sees out as Southfork in Dallas. The first time I have found some written there is 1877 and the family comes from Sundet:

Retired soldier Karl Johan Svanström b. 1823, his wife Anna Sofia Jonsdotter b. 1826 previously, in Sundet, had the children Karl Oskar b. 1848 (1872-76 called Karl Oskar Hylen, life grenadier at number 72), Johan August b. 1851, Sofia Matilda b. 1856 (latter to Räfshult), Charlotte Eleonora b. 1858 (later to Ljusne), Adolf Ferdinand b. 1862, Frans Evald b. 1865, Hilma Ottilia b. 1868, the youngest should have moved with.

Next I found is worker Axel Valdemar Johansson and the wife Alida Sofia Andersson that 1912-07-09 had the daughter Dagmar Margareta.

Retrieved from Sweden’s settlement from years 1959 is the as we enough most has in the memory, sawmill working clean David Lundgren and his wife Emmy had the children Maj and Britta. The torpet became in the 1970s a summer cottage of Britta with her husband Åke Rickardsson and the children Donald, Dag, Urban, Bo, Margareta and Ted. In beginning each the resident at Brodds in Broddebo, and when Urban were given birth to sa ebb away “I do not understand how the can to getupto names to all children”. is a croft that lies on Sundet’s western edge, exactly along the boundary to Korsbo. In the beginning, it was built as exception cottage for the soldier at Sundet, when he was granted a pension for his service. But when one sold of Sundet from frälset 1911 followed Strömsborg with in the business, but was parcelled out 1929? of and became its own farm (Ekvik 3:11). Soldier Svanström had however fairly according to ensittarlagen to live left there during his and his wife’s life. It is comprised of a normal farmhouse with a lagård for two paragraphs bovine animals, a shed and a land cellar. Åke Rickard built during your time where to the, so that the today sees out as Southfork in Dallas. The first time I have found some written there is 1877 and the family comes from Sundet:

Retired soldier Karl Johan Svanström b. 1823, his wife Anna Sofia Jonsdotter b. 1826 previously, in Sundet, had the children Karl Oskar b. 1848 (1872-76 called Karl Oskar Hylen, life grenadier at number 72), Johan August b. 1851, Sofia Matilda b. 1856 (latter to Räfshult), Charlotte Eleonora b. 1858 (later to Ljusne), Adolf Ferdinand b. 1862, Frans Evald b. 1865, Hilma Ottilia b. 1868, the youngest should have moved with.

Next I found is worker Axel Valdemar Johansson and the wife Alida Sofia Andersson that 1912-07-09 had the daughter Dagmar Margareta.

Retrieved from Sweden’s settlement from years 1959 is the as we enough most has in the memory, sawmill working clean David Lundgren and his wife Emmy had the children Maj and Britta. The croft became in the 1970s a summer cottage of Britta with her husband Åke Rickardsson and the children Donald, Dag, Urban, Bo, Margareta and Ted. In beginning each the resident at Brodds in Broddebo, and when Urban were given birth to sa ebb away “I do not understand how the can to getupto names to all children”.

%d bloggers like this: